Omgevingsraad Schiphol

 
 
 

De Omgevingsraad Schiphol (ORS) is de plaats waar ontwikkelingen op en rond Schiphol worden voorbesproken door de luchthaven en alle partijen met belangen in het gebied, zoals luchtvaartmaatschappijen, de luchtverkeersleiding, gemeenten en omwonenden. De ORS is de opvolger van de Alderstafel en de Commissie Regionaal Overleg luchthaven

Schiphol (CROS). De ORS geeft gevraagd en ongevraagd advies aan staatssecretaris Mansveld, die op haar beurt verantwoording verschuldigd is aan de Tweede Kamer.

Hebben bewoners macht in de ORS? Zolang ze vetorecht hebben wel, zoals ten aanzien van wijzigingen van het Aldersakkoord uit 2008. Daarin zijn de luchtvaart beperkingen opgelegd die de geluidhinder beperken tot een vastgesteld maximum. Niet dat die hinder daardoor acceptabel is, maar het kan nog erger. Daar staat tegenover dat de politiek dit soort afspraken altijd kan overrulen. Verder kunnen bewoners in de ORS invloed uitoefenen: tijdens algemene vergaderingen en bij deelname aan werkgroepen. Met name in die laatste overleggen liggen kansen om wensen en bezwaren over het voetlicht te brengen en te bewerkstelligen dat ze in de besluitvormende stukken worden opgenomen.

De ORS is dus een overlegorgaan; als plaatsvervangend clustervertegenwoordiger van de Zwanenburgbaan maak ik er deel van uit. Maar actie voeren om met name de politiek rechtstreeks te beïnvloeden kan ook nodig en nuttig zijn. Actie en overleg moeten elkaar vooral steunen en niet afvallen, zoals in het verleden nogal eens het geval was. Beide invalshoeken zijn gericht op hetzelfde: minder overlast van Schiphol. Ik probeer daarmee te zeggen dat meer actiegerichte mensen de bewonersvertegenwoordigers in de ORS dus niet moeten verwijten dat ze aan tafel zitten met de luchtvaartsector, en omgekeerd. Dan kan ik op mijn beurt acties ook makkelijker steunen en gaat alle energie naar het gezamenlijke doel: een betere woon- en leefomgeving.